Bedelbrief

[Bron: Zeeuws Archief, archief Rekenkamer C, Toegang 508, Inv. nr. 6490]

Aen Jan de Meert, in den naem van de gereformeerde
kercke in het dorp Tot Heijden, de somme van vijff
ponden Vlaems tot opbouwinge van een kercke in den dorpe
voorseijt haer toegelegt. Bij ordonnantie van den XXVIen
octobris XVICXVIe, met bekentenis hier overgedient.
Dus hier: V £.

[bron: Zeeuws Archief, archief Rekenkamer C, Toegang 508, inv.nr. 6494]

Aen de Edele, Wijse seer Voorsienige
Heeren
Mijne Heeren die van de Admeraliteijt,
residerende binnen der stadt Middelburch
in Zeelandt

Geeft oodtmoedelijck te kennen Johan de Meert, in den name
van den kerckenraedt ende gantsche gemeijnte der gereformeerde
religie des dorps van Terheijden in den Lande van Breda, hoe-
dat de kercke ter selver plaetse (midts de geledene oorloge)
soo heel ende t’eenemael is gedestrueert ende vervallen
dat deselve kerckenraedt ende gemeijnte genoodtsaeckt
ende genouchsaem gedrongen sijn geweest tot voortplantinge
van Godes Woordt te bouwen een nijeuwe kercke, soo ten opsiene
van de gelegentheijt van de plaetse, den grooten ende goeden ijver
van de persoonen, thoehoorders ende andere daer sijnde ende
merckelijck werdende verweckt als omme te doen affnemen
de groffve superstitiën der pauselijcke leere ende affgoden-
dienst die daer mede in ’t open[b]aer werdt gedaen, doch
alsoo tot opbouwen derselver merckelijcke sommen van penningen
van noode sijn geweest ende noch sijn ende dat de voornoemde
gemeijnte sijn onvermogen, dat onmogelijck is de tachterheijt
veroorsaeckt door ’t bouwen van de voorseijde kercke te betalen, maer
daerthoe hulpe ende assistentie grootelijckx van noode
hebben van andere steden, plaetsen ende gemeijnten. Soo bidt
hij suppliant in den name als vooren seer gedienstelijcken dat
Uwe Edele geliefte sij volgens ’t versouck van Sijne Princelijcke
Excellentie hier annex den suppliant ten proffijte ende hulpe
van de voorseijde kercke mildelijcken toe te leggen sulcken somme
van penningen als Uwe Edele (in aensiene van ’t voorseijde goet warck)
sullen gelieven. D’welck doende, etc.

J. de Meert
1616

[marge:] Die van den Rade hebben
den suppliant tot opbouwinghe
van de kercke bij dese versocht
toegheleegt de somme van vijf
ponden Vlaems, die hem bij d’heer
ontfangher-generael Teellinck
sal betaelt worden. Ghedaen
in ’t Collegie van de Admiraliteijt
tot Middelburch
den XXVIen octobris
1616.

J. de Malderée
Arent Lodensteijn
Inghel Luenissen

Ter ordonnantie
van den voornoemden raden

Adriaen Nicolai

Registrata folio ICLXXI

[onder:] Geregistreert ter greffie van Mijn Edele Mogende
Heeren Staten van Zeelant in Haere Edele Mogende ordonnantieboeck.
Geteijckent ‘B’, folio 38 verso. Actum ut supra.

J. van Rouberghen

De bovengenoemde somme van vijff ponden Vlaems sijn
mij ondergeteeckent bij den heere ontfanger Teelinck betaelt.
Des t’oirconde desen IIe november 1616.

J. de Meert
1616